15  Svetlana Kujumdzieva, ‘Към въпроса за значението на Рилската Певческа Школа през Възраждането [trans. On the issue of the importance of the Rila Chant School during the Revival period]’, Българско Музикознание, 3 (1979), 41-59.